Milí zákazníci, predajňa SPORTISIMO bude dočasne zatvorená. Od 1.7. ju nájdete na novom mieste, oproti predajni TEDi. Budeme sa na vás tešiť na novom, krajšom mieste  (●’◡’●)!

Pravidlá súťaže s názvom

Nakúp nad 16 € a si v hre o elektrobicykel v hodnote 1.660 €

a darčekové poukážky v celkovej hodnote 1.665 €“

(ďalej označované ako lenSúťaž“)

 1. Organizátor a účel Súťaže
 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Shopping Palace, s.r.o., so sídlom Pribinova 28, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 316 731, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125652/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor poveril svojho zmluvného partnera, ktorý vykonáva správu nákupného centra Shopping Palace Zlaté Piesky, spoločnosť MVGM Property Management Slovakia s.r.o., aby zastupoval Organizátora pri výkone činností súvisiacich so Súťažou (ďalej pre zmluvné partnera len „Správca Organizátora“ a pre nákupné centrum Shopping Palace Zlaté Piesky len „Shopping Palace“).
 2. Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami.
 3. Za účastníka Súťaže sa považuje osoba podľa čl. IV týchto pravidiel Súťaže.
 4. Za výhercu Súťaže sa považuje osoba podľa čl. VII týchto pravidiel Súťaže.
 5. Účelom Súťaže je reklama a podpora predaja tovarov, výrobkov a služieb v rámci prevádzok nákupného centra Shopping Palace. Cieľom súťaže je motivovať návštevníkov k výberu a nákupu tovarov, výrobkov a služieb prevádzok nákupného centra Shopping Palace.
 1. Termín konania Súťaže
 • Súťaž prebieha v termíne od 1.12.2022 do 19.12.2022 (ďalej len „Termín konania Súťaže“).
 • Losovanie výhercov Súťaže sa uskutoční dňa 20.12.2022.
 1. Miesto konania Súťaže
 • Miestom konania súťaže je nákupné centrum Shopping Palace Zlaté Piesky, na ul. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „Miesto konania Súťaže“).
 1. Účastníci Súťaže
 • Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
 • Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže, alebo k Správcovi súťaže alebo k zúčastneným právnickým osobám/podnikateľom, ktorí sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov Súťaže. Zo Súťaže sú taktiež vylúčení zamestnanci prevádzok nákupného centra Shopping Palace a ich rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je osobou podľa tohto bodu pravidiel Súťaže, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá. V taktom prípade bude výhra odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel Súťaže uvedených v čl. V nižšie.
 • Prihlásením do Súťaže účastník Súťaže súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže. Účastník Súťaže udeľuje svoj bezvýhradný súhlas na vytvorenie a použitie audiovizuálneho materiálu zachytávajúceho jeho osobu, zhotoveného pri odovzdávaní výhry výhercovi, ako aj na jeho následné použitie pre ďalšie reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže, ako aj spolupracujúcich subjektov v tejto Súťaži.
 • Pravidlá Súťaže
 • Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v   Súťaži:
  • v jednej z prevádzok/predajní nachádzajúcich sa v nákupnom centre Shopping Palace v Termíne konania Súťaže uskutoční nákup, ktorého hodnota je vyššia ako 16 EUR (slovo šestnásť eur) vrátane DPH.
  • z prevádzok/predajní sú vylúčené prevádzky/predajne Tesco a  Styla,
  • uchová si pokladničný doklad z nákupu podľa písm. a) a registruje ho online na stránke www.shoppingpalace.sk./formular; účastník Súťaže je oprávnený registrovať neobmedzený počet rôznych pokladničných dokladov,
  • účastník Súťaže pri registrácií podľa písm. a) vyplní registračný formulár riadne, úplne a pravdivo, pričom v ňom uvedie najmä nasledujúce povinné údaje: Meno a priezvisko, rok narodenia, telefonický kontakt, emailový kontakt, číslo pokladničného dokladu.
  • v prípade výhry je účastník Súťaže povinný pri preberaní výhry osobne predložiť originál výherného pokladničného dokladu.
 • Výhry
 • Tá istá osoba môže byť výhercom súťaže len jediný krát, to znamená že môže vyhrať iba jednu výhru.
 • Celkový počet výhier/cien je 10 a pozostávajú z:
  • prvá cena/výhra- horský elektrobicykel od spoločnosti Mountfield vrátane batérie v hodnote 1.660 €,
  • druhá až desiata cena/výhra obsahuje balík darčekových poukážok pričom každá cena má hodnotu 185 €. Darčekové poukážky sú poskytnuté nasledovnými spoločnosťami/prevádzkami v nasledovnej hodnote:
   • Gate v hodnote 50 €
   • Sportisimo v hodnote 40 €
   • Deichamann v hodnote 35 €
   • Banquet v hodnote 20 €
   • Očná optika Dr. Optok v hodnote 20 €
   • Super zoo v hodnote 20 €
 • Výhry zo Súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 • Účastníkom Súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v Súťaži.
 • Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.
 • Ak účastník Súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo Súťaže vylúčený. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka Súťaže zo Súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel Súťaže alebo ak Organizátor zistí, že u účastníka Súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do Súťaže. Ak vylúčenému účastníkovi Súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník Súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.
 • Výhry/ceny spočívajúce v darčekových poukážkach je možné využiť len výlučne v prevádzkach nákupného centra Shopping Palace; pričom zo sumy uvedenej na darčekovej poukážke sa nevydáva a pri zostatku táto nespotrebovaná časť zodpovedajúca zostávajúcej finančnej hodnote prepadne.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých výhier/cien. Výherca nie je oprávnený požadovať výmenu výhry ani namiesto vecnej výhry náhradu v peniazoch. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej pravidlá.
 • Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom Organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.
 • Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového priznania. Peňažná výhra je zdaňovaná Organizátorom Súťaže podľa § 43 Zákona o dani z príjmov a to zrážkovou daňou.
 • Spôsob výberu výhercov a odovzdávania výhier
 • Zo všetkých platne zaregistrovaných pokladničných dokladov bude vyžrebovaný jeden výherca a jeden náhradník ku každej výhre.
 • Výherca a jeho náhradník bude vyžrebovaný náhodným výberom elektronickými prostriedkami dňa 20.12.2022, pričom žrebovania prebehne v zmysle príslušných právnych predpisov a v prípade, že tak Organizátor Súťaže rozhodne aj za účasti notára. Z dôvodu, že podľa príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v planom znení nie je potrebná účasť notára pre platné vyžrebovanie výhercov, účastník alebo výherca nemajú právny nárok požadovať pre platné žrebovanie účasť notára.
 • Do žrebovania budú zaradení len účastníci Súťaže, ktorí splnia podmienky účasti v Súťaži v zmysle bodu V. týchto pravidiel.
 • Organizátor alebo Správca Organizátora bude kontaktovať víťaza emailom alebo telefonicky, na základe údajov, ktoré poskytol Organizátorovi pri registrácií pokladničného dokladu. V prípade, že sa Organizátorovi alebo Správcovi Organizátora nepodarí do 3 dní od žrebovania víťaza alebo víťazov kontaktovať alebo víťaz výhru odmietne, tento víťaz stráca nárok na výhru a Organizátor alebo Správca Organizátora kontaktuje náhradníkov.
 • Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 6 dní od žrebovania víťaza, Organizátor môže vyžrebovať ďalších náhradníkov; Organizátor však nie je v takomto prípade povinný žrebovať ďalšieho náhradného výhercu.
 • Odovzdanie prvej výhry „elektrobicyklu v hodnote 1.660 €“ prebehne v priestoroch prevádzky Mountfield v Shopping Palace priamo zástupcom prevádzky Mountfield v čase dohodnutom medzi Organizátorom a výhercom.
 • Odovzdanie druhej až desiatej výhry prebehne v priestoroch nákupného centra Shopping Palace priamo Správcom Organizátora v čase dohodnutom medzi Správcom Organizátora a výhercom.
 • Výherca je povinný preukázať sa pri osobnom prevzatí výhry originálom výherného pokladničného dokladu; v prípade i) porušenia povinnosti predloženia originálu výherného pokladničného dokladu, ii) osobnej neúčasti výhercu na odovzdávaní cien v dohodnutom mieste a dohodnutom čase alebo iii) v prípade porušenia akýchkoľvek iných podmienok Súťaže výhercom, výherca stráca nárok na výhru; Organizátor nie je v takomto prípade povinný žrebovať náhradného výhercu.
 • Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Organizátor sa pri spracovaní osobných údajov účastníka Súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších. Organizátor zhromažďuje, spracúva a používa nasledovné osobné údaje účastníkov Súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia Súťaže v rozsahu: priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mail.
 • Výherca zapojením sa do Súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov Organizátorom Súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením Súťaže a propagáciou Organizátora a jeho služieb, ako aj na ich uverejňovanie v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
 • Osobné údaje účastníkov Súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a odovzdaní výhier, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.
 • Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je účastník Súťaže zmluvnou stranou. Účasť v Súťaži sa považuje za uzavretie zmluvy.
 • Ak už účastník Súťaže nemá záujem o účasť v Súťaži, jeho osobné údaje budú vymazané bezodkladne po tom, čo Organizátora požiada o ich zmazanie. Jeho ďalšia účasť v Súťaži bude však v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: marketing@mvgm.com alebo písomne poštou na adresu Správcu Organizátora.
 1. Všeobecné podmienky
 • Účastník Súťaže registráciou pokladničného dokladu vyhlasuje, že sa s týmito podmienkami pred jeho účasťou v Súťaži riadne oboznámil, týmto riadne porozumel a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.
 • Organizátor nezodpovedá za akosť výhry ani za jej prípadné vady. Prípadnú zodpovednosť za vady výhry môže výherca v lehote do 24 mesiacov odo dňa prevzatia výhry reklamáciou uplatňovať priamo u konkrétneho dodávateľa výhry, čiže v prípade prvej ceny- elektrobicyklu na prevádzke Mountfield SK, s.r.o a v prípade ostatných cien/výhier na prevádzke/predajni príslušného dodávateľa výhry.
 • Organizátor v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na Súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 • Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 • Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel Súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel Súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
 • Tieto pravidlá Súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.shoppingpalace.sk. a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Bratislave dňa 25.11.2022

,

BUĎTE V OBRAZE