Milí zákazníci, predajňa SPORTISIMO bude dočasne zatvorená. Od 1.7. ju nájdete na novom mieste, oproti predajni TEDi. Budeme sa na vás tešiť na novom, krajšom mieste  (●’◡’●)!

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník,

obchodné centrum Shopping Palace si Vás cení ako svojho návštevníka a kladie mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

1              Prevádzkovateľ

Spoločnosť Shopping Palace Bratislava, s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 316 731 , zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sr, vl.č.: 125652/B  (Shopping Palace alebo prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom obchodného centra Shopping Palace a v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese info@shoppingpalace.sk.

2             Účely spracúvania Vašich osobných údajov

Shopping Palace pre Vás pravidelne pripravuje marketingové súťaže. Pri príprave a realizácii súťaží spracúva Vaše osobné údaje.

Shopping Palace tým z Vás, ktorí o to požiadajú, zasiela informačný newsletter „Podujatia na email“, ktorým Vás informuje o pripravovaných akciách a novinkách. Za týmto účelom taktiež spracúva Vaše osobné údaje.

Vo svojich priestoroch prevádzkuje Shopping Palace kamerový systém z dôvodov zabezpečenia bezpečnosti nákupného centra a jeho návštevníkov, čím rovnako spracúva Vaše osobné údaje.

3             Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) pre prevádzkovanie kamerového systému v priestoroch nášho obchodného centra z dôvodov bezpečnosti jeho návštevníkov a taktiež Váš výslovný a dobrovoľný súhlas (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona) v prípade, ak nám ho explicitne udelíte na vopred stanovený účel zasielania informačného newslettera „Podujatia na email“ a/alebo na účasť v rôznych marketingových súťažiach.

4             Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Shopping Palace bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom dodržiava v tejto súvislosti striktne zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov. Konkrétne doby spracúvania Vašich osobných údajov nájdete nižšie pri informáciách k jednotlivým súhlasom.

5             Kategórie príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Jones Lang LaSalle s. r. o., so sídlom Blumental Offices II, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 504, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42088/B (sprostredkovateľ), ktorý sa stará o bezproblémový chod nášho obchodného centra. Shopping Palace ako aj sprostredkovateľ využívajú na realizáciu jednotlivých potrebných aktivít ďalších kvalifikovaných sprostredkovateľov – dodávateľov služieb, ktorí sa profesionálne zaoberajú činnosťami, ktoré aktuálne potrebujeme ako napr. súkromné bezpečnostné služby; spoločnosti zaoberajúce sa marketingom a digitálnym marketingom; poskytovatelia IT služieb, serverov, internetového pripojenia a e-mailových služieb a ďalší obchodní partneri. V prípade potreby sú Vaše osobné údaje zasielané aj verejnoprávnym orgánom ako napr. súdy či orgány činné v trestnom konaní a podobne. Naši dodávatelia služieb sú podrobovaní dôkladnému výberu a následne sú poverení vybranými činnosťami, pri ktorých realizácii sa musia riadiť výlučne našimi pokynmi.

6             Súhlas na marketingové súťaže

Zapojením sa do ktorejkoľvek z našich marketingových súťaží poskytujete prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie jednotlivej marketingovej súťaže, pričom konkrétny zoznam Vašich spracúvaných osobných údajov môže byť v každej súťaži iný, vo všeobecnosti však ide najmä o meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, fotografiu.

Zapojením sa do súťaže zároveň výslovne súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje zverejnené na webstránke, facebookovom a instagramovom profile prevádzkovateľa, ako aj v časopise resp. informačnom newsletteri prevádzkovateľa.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel marketingových súťaží udeľujete prevádzkovateľovi na obdobie existencie prevádzkovateľa, pokiaľ v štatúte konkrétnej súťaže nie je uvedené inak.

7              Súhlas na informovanie o podujatiach formou newslettera „Podujatia na email“

Vyplnením Vašej emailovej adresy a odkliknutím súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov sa prihlasujete na odber nášho informačného newsletteru „Podujatia na email“, ktorým Vás budeme informovať o plánovaných podujatiach. Týmto nám poskytujete ako prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu Vašej e-mailovej adresy.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na zasielanie informačného newsletteru nám udeľujete na obdobie existencie prevádzkovateľa. Pokiaľ si neprajete newsletter dostávať alebo chcete upraviť Vaše osobné údaje, môžete tak vykonať TU.

8             Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na každý z vyššie uvedených účelov poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@shoppingpalace.sk alebo písomne poštou na adrese sídla prevádzkovateľa.

9             Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov

Shopping Palace v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Shopping Palace nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje mimo priestor Európskej únie.

Shopping Palace ako prevádzkovateľ a taktiež aj všetci sprostredkovatelia, ktorých poveril spracúvaním Vašich osobných údajov, starostlivo chránia Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré získavame a spracúvame v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, sú chránené prostredníctvom vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu a manipulácii.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre vyššie uvedené účely a môžu byť spracúvané len na základe pokynov prevádzkovateľa priamo prostredníctvom jeho zamestnancov alebo ním poverenými sprostredkovateľmi.

10           Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte mnoho rozličných práv. Detailné informácie o Vašich právach nájdete TU.  

11            Cookies

Prezeraním našich internetových stránok beriete na vedomie, že používame súbory „cookies“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Bližšie informácie o používaní „cookies“ nájdete TU. 

Táto informácia nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018 a bude sa v prípade potreby priebežne aktualizovať.

 

BUĎTE V OBRAZE