Milí zákazníci, predajňa SPORTISIMO bude dočasne zatvorená. Od 1.7. ju nájdete na novom mieste, oproti predajni TEDi. Budeme sa na vás tešiť na novom, krajšom mieste  (●’◡’●)!

Poučenie o právach dotknutej osoby

Spoločnosť Shopping Palace Bratislava, s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, 51 316 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 125652/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) si Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje má záujem spracúvať, resp. spracúva, dovoľuje v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) poučiť o Vašich právach nasledovne:

Keďže ste fyzickou osobou, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú, ste v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) dotknutou osobou. Ako dotknutá osoba máte práva uvedené v §§ 28 – 30 Zákona. K týmto právam patrí v zmysle § 28 ods. 1 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vaše vyššie uvedené právo podľa písmena e) a f) možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená Vaša ochrana, alebo by boli práva a slobody iných osôb.

Zároveň máte v súlade s § 28 ods. 3 Zákona právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať o ich likvidáciu,
 2. využívaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3. poskytovaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

V zmysle § 28 ods. 4 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv alebo právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. V takomto prípade máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutí bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás prevádzkovateľ informuje najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ako prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov.

Ak svoje právo uplatníte

 1. písomne a z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný Vám odovzdať,
 3. ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa a svoje právo uplatníte u neho, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak  nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. V prípade Vášho úmrtia Vaše práva vyplývajúce zo Zákona môže uplatniť Vaša blízka osoba.

Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie na Vašu adresu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vašu žiadosť vybaví prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Prečítaním tohto poučenia beriete na vedomie a potvrdzujete, že Vás prevádzkovateľ poučil o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

BUĎTE V OBRAZE