Buppi Detský svet v Shopping Palace Zlaté Piesky  je  opäť otvorený!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára, v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje spoločnosti Shopping Palace Bratislava, v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 370 519, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 623/B (ďalej len „SP“), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v informačnom systéme IS Marketing v rozsahu osobných údajov: e-mailová adresa na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletteru spoločnosti Shopping Palace Bratislava, v.o.s. (ďalej aj ako „súhlas“).

Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje SP na dobu neurčitú. Pokiaľ Zákon neustanovuje inak, dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že SP poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že údaje poskytla dobrovoľne, je si vedomá dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bola poučená o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bola informovaná v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

V zmysle ustanovenia § 28 zákona, dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od/u SP

  • vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme,
  • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie,
  • na odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • na opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu Zákona.
  • namietať skutočnosti podľa ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona

BUĎTE V OBRAZE